A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Jednoosobová eseročka: aké odvody platí jej majiteľ?

Majiteľ a konateľ jednoosoboej eseročky je jedna a tá istá fyzická osoba. Napriek tomu musí tieto pojmy rozlišovať. Dôvodom je, že jednotlivé štátne inštitúcie rozdielne pozerajú na príjmy majiteľa a na príjmy konateľa eseročky. Od toho teda aj závisí to, či a ako sa platia sociálne a zdravotné odvody a dane z príjmu.

Majiteľ eseročky - spoločník

Majiteľ eseročky sa môže rozhodnúť, že si vyplatí dividendu. Dividenda je podiel na zisku firmy. Môže sa vyplatiť iba vtedy, ak firma vykázala účtovný zisk.

Z vyplatenej dividendy sa nikdy neplatia sociálne odvody. Dividenda však môže podliehať buď zdravotnému poisteniu alebo dani z príjmu. Rozhodujúcim kritériom nie je rok jej vyplatenia, ale rok, za ktorý vznikol zisk, z ktorého sa dividenda platí.

Ak bola dividenda vyplácaná za účtovné roky 2011 až 2016, bude podliehať zdravotnému poisteniu vo výške 5%, 10% alebo 14% v závislosti od roku, ktorého sa týka. Dividenda z tohto obdobia daniam z príjmu nepodlieha. V roku 2017 prišlo k zmene. Zisky, ktoré vznikli od roku 2017 a budú vyplatené ako dividenda, podliehajú dani z príjmu vo výške 7%. Nepodliehajú už však zdravotnému poisteniu.

Využitie v praxi:

Správanie majiteľov jednoosobových eseročiek je rôzne. Pri ich rozhodovaní o výplate dividend hrá asi najdôležitejšiu úlohu to, či má firma dosť financií na ich výplatu. Následne tiež berú do úvahy svoje podnikateľské plány. Ak chcú, aby ich firma rástla, dividendy si nevyplatia, ale ich preinvestujú vo svojej eseročke. Najbežnejší scenár však je, že jednoosobové eseročky si dividendy aspoň čiastočne vyplatia.

Konateľ eseročky bez príjmu

Ak konateľ nemá uzatvorený so svojou eseročkou právny vzťah, ktorým by mal nárok na príjem z firmy, považuje sa za konateľa bez príjmu. V takomto prípade nikto za konateľa neodvádza sociálne ani zdravotné poistenie. Jeho status by sa dal prirovnať k “dobrovoľne nezamestnanej osobe”. Z toho dôvodu je konateľ povinný sa sám prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ poistenia. Poistenie platí v minimálnej výške, ktoré je pre rok 2017 v sume 61,81 eur mesačne.

Kým platenie zdravotných odvodov je povinné, sociálne odvody sú na dobrovoľnej báze. Konateľ bez príjmu sa pre ne rozhodnúť môže, ale aj nemusí. Ak sa pre ne rozhodne, musí sa sám prihlásiť v Sociálnej poisťovni ako samoplatiteľ. Minimálne poistné platné pre rok 2017  je následne v sume 155,18 eur mesačne.

Nakoľko podnikateľ nemá žiadne príjmy, neplatí ani žiadnu daň z príjmu fyzických osôb. Jeho eseročka ako právnická osoba však daniam z príjmu klasicky podlieha.

Využitie v praxi:

Táto forma je bežná najmä u začínajúcich podnikateľov, ktorí si jednoducho nemajú z čoho na začiatku vyplácať príjem. Výška zdravotných odvodov je pre nich v akceptovateľnej výške. Dobrovoľne sa však na sociálne poistenie prihlasuje minimum podnikateľov. Nad platením dobrovoľného sociálneho poistenia uvažujú vtedy, ak sa blížia k dôchodkovému veku.

Konateľ eseročky s príjmom

Ak sa konateľ rozhodne si vyplácať príjem, má dve možnosti. Buď si ho bude vyplácať ako mzdu v zmysle Zákonníka práce alebo ako odmenu konateľa podľa Obchodného zákonníka. Obe formy bežne podnikateľom splývajú, avšak sú medzi nimi zásadné rozdiely.

Ak sa rozhodne podnikateľ o výplatu mzdy, vzťahuje sa na neho Zákonník práce. Z neho vyplývajú napríklad povinnosti viesť si dochádzku, poskytovať stravné lístky či zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Tiež musí dodržať predpisy ohľadne výšky minimálnej mzdy.

Povinnosti vymenované vyššie však odpadajú, ak si podnikateľ zvolí formu odmeny konateľa podľa Obchodného zákonníka. Pri tej odpadajú viaceré byrokratické povinnosti ako vedenie dochádzky, vykazovanie dovolenky a neprítomnosti v práci a pod. Pri odmene konateľa zároveň nemá konateľ nárok na stravné lístky. Zaujímavé tiež je, že na odmenu konateľa sa nevzťahujú predpisy o minimálnej mzde. Je to z toho dôvodu, že odmena konateľa sa dojednáva podľa obchodného práva, kým mzda podľa pracovného práva. Odmena konateľa by teda mohla byť v extrémnom prípade dojednaná aj vo výške jedno euro ročne.

Bez ohľadu na formu príjmu (mzda alebo odmena konateľa) to pre podnikateľa znamená, že ho inštitúcie považujú za zamestnaného. Jeho eseročka má status zamestnávateľa, ktorý musí viesť štandardné mzdové účtovníctvo. Podnikateľ ako fyzická osoba si sám neplatí žiadne sociálne ani zdravotné poistenie. To za neho musí hradiť jeho eseročka a  počíta sa z výšky mzdy či odmeny konateľa.

Podnikateľ ako fyzická osoba z titulu svojho príjmu z eseročky daň z príjmu neplatí. To za neho odvádza prostredníctvom mzdového účtovníctva jeho firma.

Využitie v praxi:

Možnosť dať si príjem z eseročky si konatelia volia často vtedy, ak ich eseročka už generuje tržby od zákazníkov. Výber medzi mzdou a odmenou konateľa je však individuálny. Niekto považuje za výhodu stravné lístky, niekomu vadí vedenie pravidelnej dochádzky. Tiež sa podnikatelia zvyknú rozhodovať podľa toho, aký veľký príjem si chcú vyplácať.

Hlavne u mladších podnikateľov je badať trend, že chcú štátu platiť čo najmenej odvodov. Preto si volia formu odmeny konateľa s často symbolickou odmenou, napríklad vo výške 100 eur mesačne. Tým dosiahnu to, že sú aj sociálne, aj zdravotne poistení s minimálnymi nákladmi. Situácia sa však mení u podnikateľov s rodinami, ktorí riešia svoje bývanie. Tí pre účely získania hypotekárneho úveru nastavujú výšku svojho príjmu v sumách zrovnateľných s priemerom v SR. Samostatnou kapitolou sú opäť podnikatelia v preddôchodkovom veku. Oni výšku svojho príjmu nastavujú výhradne s ohľadom na ich budúci dôchodok.

Potrebujete poradiť? 

Naša spoločnosť sa špecializuje na jednoosobové eseročky. Majiteľovi vieme pomôcť s odvodmi v podnikaní, správne nastaviť jeho príjem, zabezpečiť mu vedenie účtovníctva či spracovanie daňových priznaní. Pozrite si bližšie informácie o našej špecializácii a následne nás neváhajte kontaktovať.

 

Marcela Bošková, daňová poradkyňa 13.11.2017

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.