A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Živnostníci robia dokumentáciu k transferovému oceňovaniu na tlačive, ktoré pre nich zjavne nie je určené

Pravidlá pre vypracovanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu sa menia aj pre živnostníkov. Akým spôsobom? Čítajte v nasledujúcom článku.

Nové pravidlá pre dokumentáciu k transferovému oceňovaniu platia od roku 2019. Po prvý raz je možné podľa nich postupovať už pri vypracovaní dokumentácie za rok 2018.

Rozlišovanie transakcií podľa významnosti

Živnostníci by transakcie so závislými osobami mali rozdeliť podľa významnosti. Dokumentácia sa bude viesť iba pre významné transakcie.

Pre nevýzmnamné transakcie sa dokumentácia nevedie. Avšak platí to iba vtedy, ak živnostník podá „riadne vyplnené daňové priznanie“. Za riadne vyplnené daňové priznanie sa v súvislosti s tlačivom priznania určením pre živnostníkov (t.j. typ B) považuje napríklad zakrížikovanie riadku č. 13 s označením „Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona“, ktoré je hneď na úvodnej strane daňového priznania.

Významné transakcie

Pre významné transakcie budú viesť živnostníci skrátenú dokumentáciu. Dobrá správa je, že skrátená dokumentácia sa od roku 2019 vedie na jednotnom tlačive. To tvorí prílohu k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724 a nazýva sa Prehľad transakcií so závislými osobami.

Formulár, ktorý pre živnostníkov zjavne nemal slúžiť

Ako sa vypĺňa formulár pre transakcie zo závislými osobami? Tlačivo sa vypĺňa za každý rok zvlášť a pre každú závislú osobu samostatne. Následne by sa jednotlivé transakcie mali začleniť do správnej kolónky vo formulári. Pri praktickom vypĺňaní formulára živnostníkmi však nastanú dva zásadné problémy:

  1. Živnostníci nemajú výnosy a náklady ale príjmy a výdavky. Na takúto vec formulár vôbec nemyslí. Ak by sme teda mali byť pojmovo striktní, živnostník vlastne svoje transakcie nemá kam vyplniť. Nakoľko pre ne vo formulári nie je miesto. Dôvodom pravdepodobne je to, že  formulár v pôvodnom zámere Ministerstva financií SR nemal živnostníkom vôbec slúžiť.
  2. Druhý problém sa týka toho, že živnostníci musia transakciu vykázať v celých tisíckach eur. Toto môže byť v praxi problém pre malých živnostníkov. Pre nich môže byť významná aj transakcia napr. v sume 300 eur. Po matematickom zaokrúhlení na celé tisícky budú vypisovať do príslušnej kolónky formulára vlastne nulu.
Marcela Bošková, daňová poradkyňa 14.1.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.