A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Farská 10, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Organizačná zložka. Týka sa jej zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra?

Právnické osoby musia do konca roka 2019 zapísať  do Obchodného registra svojich konečných užívateľov výhod. Majú túto povinnosť aj organizačné zložky zahraničných firiem zapísaných v Obchodnom registri? Čítajte ďalej.

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

V zmysle § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sú právnickými osobami však aj zahraničné osoby (fyzické a právnické) so sídlom mimo územia SR. Tie môžu na území SR podnikať vtedy, ak majú okrem iného zapísanú v Obchodnom registri organizačnú zložku.

Organizačná zložka ako taká nie je samostatným právnym subjektom. Zároveň organizačná zložka ako taká právne nie je z právneho pohľadu právnická osoba.

Zahraničná právnická osoba s organizačnou zložkou umiestnenou na území SR, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri, však svojho konečného užívateľa výhod do Obchodného registra zapisovať nebude. Dokonca, elektronický portál ani takýto zápis nedovolí uskutočniť.

Marcela Bošková 10.1.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.