A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu bude pre menších jednoduchšia. Pribudne formulár.

Prepojené spoločnosti čakajú od roku 2019 zmeny pri vedení transferovej dokumentácie. Niektoré transakcie sa začnú vykazovať cez nové štandardizované tlačivo.

 

Aké zmeny podnikateľov čakajú? Čo bude v dokumentácii k transferovému oceňovaniu nové? Čítajte ďalej.

Princíp nezávislého vzťahu platí naďalej

Prepojené spoločnosti majú pre daňové účely aj naďalej povinnosť stanovovať svoje ceny na princípe nezávislého vzťahu. V prípade, ak ceny týmto spôsobom stanovené neboli, a to spôsobilo nižší základ dane, naďalej musí daňovník takúto skutočnosť zohľadniť vo svojom daňovom priznaní.

Ostáva tiež povinnosť viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu, ktorá sa aj naďalej delí na úplnú, základnú a skrátenú. Menia sa však podmienky, podľa ktorých sa určuje, kedy sa ktorý typ dokumentácie použije.  

Tlačivo daňového priznania – nevýznamné transakcie

Transakcie s prepojenými spoločnosťami sa aj naďalej musia vykazovať v tlačive daňového priznania, v časti venovanej transakciám so závislými osobami. Nie je pritom rozhodujúce, či ide o významné alebo nevýznamné transakcie.

Avšak nevýznamné transakcie budú iba tu. Do dokumentácie nepatria. Ak budú nevýznamné transakcie správne uvedené v daňovom priznaní (v príslušnej časti), bude sa mať za to, že daňovník pre nevýznamné transakcie splnil svoju povinnosť v súvislosti dokladovaním princípu nezávislého vzťahu.

Skrátená dokumentácia - formulár

Všetky významné tuzemské transakcie sa budú vykazovať v skrátenej forme.

Skrátená dokumentácia bude od roku 2019 na jednotnom tlačive. To sa bude vypĺňať sumárne pre všetky transakcie, avšak pre každú prepojenú spoločnosť sa musí vyplniť zvlášť.

Čiže ak firma obchoduje so svojou matkou a zároveň aj so svojou sestrou, tlačivo vyplní dvakrát. Raz pre transakcie s matkou a druhý raz pre transakcie so sestrou. Transakcie teda treba roztriediť podľa toho, s kým ich daňovník realizuje.

Tlačivo následne obsahuje kategórie rôznych transakcií. Stačí nájsť správnu kolónku, správne určiť, či ide o výnos alebo o náklad a potom už vypísať celoročnú hodnotu transakcie zaokrúhlene na celé tisíce eur. Ak má teda daňovník napríklad s matkou viacero transakcií (manažérske poplatky, úver a predaj výrobkov), tieto jednoducho vpíše na jednom tlačive do príslušných kolónok.

Základná a úplná dokumentácia

Základná a úplná dokumentácia sa bude vypracovávať pre cezhraničné transakcie. Avšak nie automaticky pre úplne všetky. Závisieť to bude primárne od veľkosti samotného daňovníka a potom od hodnoty transakcie. Dôležité kritériá sú, či daňovník vykazuje účtovnú závierku podľa IFRS, aká je výška jeho výnosov ako aj to, či má alebo nemá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom. V niektorých prípadoch je zároveň rozhodujúca aj hodnota samotnej transakcie.

Podmienky pre rozsah dokumentácie ilustruje nasledujúca tabuľka1:

Podnikateľ PO / Rozsah dokumentácie Úplná Základná Skrátená
(formulár)
Tlačivo daňového priznania
Vykazuje ÚZ2 podľa IFRS významné cezhraničné transakcie x významné tuzemské transakcie nevýznamné transakcie
Výnosy3 nad 8 mil. eur cezhraničné transakcie s hodnotou nad 10 mil. eur významné cezhraničné transakcie významné tuzemské transakcie nevýznamné transakcie
Výnosy3 pod 8 mil. eur a zároveň s povinnosťou overiť ÚZ2 audítorom x cezhraničné transakcie s hodnotou nad 1 mil. eur významné transakcie (cezhraničné aj tuzemské) nevýznamné transakcie
Výnosy3 pod 8 mil. eur bez povinnosti overiť ÚZ2 audítorom x cezhraničné transakcie s hodnotou nad 1 mil. eur významné tuzemské transakcie nevýznamné transakcie,
cezhraničné transakcie do 1 mil. eur

 1Tabuľka ilustruje rozsah dokumentácie u právnických osôb v štandardných prípadoch. Nezohľadňuje daňovníkov uplatňujúcich úľavu na dani, so žiadosťou o odsúhlasenie metódy ocenenia, so žiadosťou o úpravu základu dane, so žiadosťou o začatie mechanizmov riešenia sporov a transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov. Ak vás zaujíma neštandardná situácia, vyžiadajte si prosím dodatočné informácie.

2ÚZ – účtovná závierka.

 3Celkové výnosy s hospodárskej a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie.

Negatívne zmeny v dokumentácii

Zmeny v dokumentácii k transferovému oceňovaniu však priniesli aj negatíva. Tými sú povinnosť uviesť citlivé interné informácie o skupine a to bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú súvis s realizovanými transakciami konkrétneho daňovníka. Rozšírením povinného obsahu najmä úplnej dokumentácie sa zvýšila náročnosť na jej vypracovanie.

Jednou z noviniek pri spracovávaní dokumentácie je, že sa musí vo všeobecnej skupinovej dokumentácii (master file) začať uvádzať aj všeobecný popis financovania skupiny. Platí to pre základnú a úplnú dokumentáciu. Pričom pri úplnej dokumentácii sa musia uviesť aj významné dohody o financovaní.

Pri úplnej dokumentácii je však nových vecí oveľa viac. V master file sa okrem už vyššie spomínaného financovania musia uvádzať aj ďalšie citlivé informácie o skupine. Napríklad zoznamy dohôd o službách v rámci skupiny, informácie o zmenách v štruktúre skupiny (akvizície a predaje jej častí), zoznamy nehmotných aktív skupiny, vrátane stratégie a interných dohôd v skupine a iné.

Potrebujete pomoc s dokumentáciou k transferovému oceňovaniu?

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s prípravou dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Dokážeme navrhnúť optimálnu stratégiu pri transferovom oceňovaní, vypracovať potrebnú dokumentáciu, či odborne poradiť pri nastavení vhodnej ceny zodpovedajúcej princípu nezávislého vzťahu. Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Marcela Bošková, daňová poradkyňa 5.1.2019

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.