A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Finančný príspevok na stravovanie

Gastrolístky môže od marca 2021 nahradiť finančný príspevok. Kedy a za akých podmienok vysvetľuje nasledujúci článok.

Povinnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancom 

Ak zamestnanec v pracovný deň odpracuje viac ako štyri hodiny, musí mu jeho zamestnávateľ v súlade so Zákonníkom práce poskytnúť stravovanie. Pod stravovaním sa rozumie jedno teplé hlavné jedlo a vhodný nápoj.

Stravovanie by mal zamestnávateľ prednostne zabezpečiť vo svojom vlastnom stravovacom zariadení, alebo v inom stravovacom zariadení, ktoré má oprávnenie na poskytovanie stravovacích služieb.

Ak nie je možné zabezpečiť stravovanie zamestnanca v stravovacom zariadení, môže zamestnávateľ zamestnancovi poskytnúť stravovacie poukážky (stravné lístky) a po novele Zákonníka práce, účinnej od 1.3.2021 pribudne aj štvrtá možnosť a to je možnosť výberu medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Finančný príspevok na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie je o účelovo viazaný. To znamená, že zamestnanec by ho mal využiť výlučne len na zabezpečenie svojho stravovania na pracovisku.

Nie každý zamestnanec môže požiadať o finančný príspevok na stravovanie

Pokiaľ zamestnávateľ poskytuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, zamestnanci nie sú oprávnení žiadať o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie. Zjednodušene povedané, o finančný príspevok môžu požiadať iba tí zamestnanci, ktorí v súčasnosti dostávajú od svojho zamestnávateľa gastrolístky.

Výška finančného príspevku

Minimálna výška finančného príspevku na stravovanie predstavuje  55% z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čo je v súčasnosti  2,11 Eur.  Zamestnávateľ môže podľa Zákonníka práce prispieť zamestnancovi najviac do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo v súčasnosti predstavuje sumu 2,81 Eur.

K finančnému príspevku na stravovanie je zamestnávateľ oprávnený poskytnúť aj príspevok zo sociálneho fondu.

Musia zamestnávatelia hneď od marca 2021 poskytovať svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie?

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu s poskytovateľom stravných lístkov,  môže umožniť zamestnancom rozhodnúť sa pre finančný príspevok na stravovanie najneskôr od 1.1.2022.

Spôsob, ako môže zamestnanec vykonať voľbu formy stravovania, termíny, do ktorých sa môžu zamestnanci rozhodnúť, spôsob výplaty finančného príspevku, prípadne aj vzorové žiadosti by si mal každý zamestnávateľ doplniť do svojej internej smernice, ktorú by mal vhodnou formou sprístupniť svojim aj zamestnancom. Zamestnanci by mali byť taktiež poučení, že sú svojou voľbou viazaní 12 kalendárnych mesiacov. 

Tieto informácie pripravila Lucia Arvaiová, mzdový špecialista spoločnosti A&T solutions. Spoločnosť A&T solutions poskytuje služby v oblasti externého spracovania miezd a poradenstvo v pracovno-právnej oblasti.

Lucia Arvaiová - mzdový špecialista 1.3.2021

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.