A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Ste súčasťou nadnárodnej skupiny? Pozor na country by country reporting (CbCR)

Spoločnosti patriace do nadnárodných skupín majú v lehote na podanie svojho daňového priznania o povinnosť naviac. Ide o povinnosť podať formulár Oznámenie DAC4/CbCR. Cieľom tohto formulára je identifikovať spoločnosť v skupine, ktorá bude pre účely CbCR zasielať rozsiahle správy o jednotlivých členoch svojej skupiny.

Čo je CbCR?

CbCR je skratka z anglického slovného spojenia country by country reporting. Ide o automatickú výmenu správ medzi finančnými správami rôznych štátov. CbCR povinnosti súvisia s implementáciou OECD pravidiel v oblasti transferového oceňovania. 

Kto má povinnosť oznamovania CbCR

Táto povinnosť sa týka všetkých spoločností v nadnárodnej skupine (vrátane ich organizačných zložiek a stálych prevádzkarní), ak výnosy skupiny presiahli za rok 750 mil. eur

Ako vyplniť formulár „Oznámenie DAC4/CbCR“

Formulár Oznámenie DAC4/CbCR je dostupný na webe Finančnej správy. Má za cieľ identifikovať, kto je pre účely CbCR „matka“ celej skupiny.

Ak je takouto „matkou“, či „náhradnou matkou“ priamo slovenská spoločnosť, v časti nazvanej: „1) Základný subjekt podľa § 22a písm. i) zákona 442/2012 Z.z.“ spraví krížik do príslušnej kolónky. V takomto prípade musí rozlišovať pojmy hlavný materský subjekt, náhradný materský subjekt a základný subjekt podľa § 22c zákona. Tieto pojmy vlastne vysvetľujú daňovému úradu, z akého titulu je slovenská spoločnosť hlavou skupiny.

Ak však slovenská spoločnosť nie je hlavou skupiny, časť 1) nevypĺňa. Namiesto toho musí vyplniť časť s názvom: „2) Údaje o oznamujúcom subjekte“. Tu vyplní názov, sídlo, IČO (reps. DIČ) tej spoločnosti v skupine, ktorá je „matkou“ resp. „náhradnou matkou“ pre účely CbCR.

Kedy sa zasiela oznámenie DAC4/CbCR

Oznámenie DAC4/CbCR sa zasiela v lehote na podanie daňového priznania. Prvý krát sa malo podávať už v roku 2017 a to za rok 2016. Ak sa spoločnosť stala členom skupiny napríklad počas roka 2017, oznámenie DAC4/CbCR musí podať v roku 2018, v termíne na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok.

Na rozdiel od daňového priznania sa však oznámenie nepodáva každoročne. Povinnosť podať toto oznámenie majú spoločnosti opakovane iba vtedy, ak prišlo k zmene v „matke“ resp. „náhradnej matke“ pre účely CbCR.

Pozor na sankciu

Nepodanie oznámenia DAC4/CbCR sa nevypláca. Daňový úrad za nesplnenie tejto povinnosti môže vystaviť sankciu, ktorá je do výšky až 3 tisíc eur. Pokuta môže byť aj opakovaná.

Ing. Marcela Bošková, ACCA - daňová poradkyňa 25.4.2018

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.