A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Nemocnice, ambulancie, lekárne. Pozor na zápis do Registra partnerov verejného sektora.

Prijatím protischránkového zákona majú od roku 2017 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nové povinnosti. Koho sa týkajú? Čo presne treba splniť? V akom termíne? Vysvetlí vám oprávnená osoba - daňový poradca.

Kto sa musí zapísať do Registra partnerov verejného sektora?

Ako dôsledok nového protischránkového zákona sa musia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (nemocnica, lekáreň, zdravotné stredisko, ambulancia lekára) registrovať do Registra partnerov verejného sektora. Registrácia však nie je povinná za každých okolností. Povinnosť zápisu majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti iba vtedy, ak spĺňajú nasledujúce dve podmienky:

1) Majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou,

Rada daňového poradcu k ambulanciám bez zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Pokiaľ ako lekár fungujete na priame platby od pacientov a teda nemáte žiadne príjmy zo zdravotných poisťovní, povinnosti s registráciou do Registra partnerov verejného sektora sa vás netýkajú.

2) Ich obrat súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za kalendárny rok prekračuje 250 tisíc eur.

Rada daňového poradcu k sledovaniu obratu

Podmienku obratu vo výške 250 tisíc eur treba sledovať pre každú zdravotnú poisťovňu samostatne. Pokiaľ by teda napríklad zdravotné stredisko malo ročný obrat 500 tisíc eur, neznamená to, že sa automaticky musí registrovať. Ak by ročne fakturovalo do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 230 tisíc eur, do Dôvery 160 tisíc eur a do Unionu 110 tisíc eur, povinnosť registrácie nevzniká. Dôvodom je, že zdravotné stredisko fakturáciou ani v jednej z poisťovní neprekročilo sumu 250 tisíc eur.

Kedy sa treba registrovať do Registra partnerov verejného sektora?

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ročnou fakturáciou do niektorej zo zdravotných poisťovní prekračuje limit 250 tisíc eur, musí sa zaregistrovať do Registra partnerov verejného sektora. Registrácia musí byť hotová do 31. júla 2017.

Rada daňového poradcu k termínu registrácie

S registráciou vám nedoporučujeme čakať na poslednú chvíľu. Práve naopak, uskutočnite ju čo najskôr. Dôvodom je, že samotnému zápisu do Registra partnerov verejného sektora predchádzajú viaceré časovo náročné kroky. Najprv si musíte nájsť a zazmluvniť tzv. oprávnenú osobu. Oprávnenou osobou môže byť napríklad daňový poradca, čiže aj naša spoločnosť. Oprávnená osoba bude vašim zástupcom pred štátom a štát bude ohľadne vašej registrácie komunikovať iba s ňou. Oprávnená osoba musí pred samotnou registráciou vykonať sériu rôznych verifikácií. Ale pozor, nejde o žiadne formality. Práve naopak. Pripravte sa, že budete musieť oprávnenej osobe predkladať rôzne notársky overené dokumenty a podpisovať viaceré čestné prehlásenia. Oprávnená osoba musí následne o vás spracovať tzv. verifikačný dokument a až potom môže súdu poslať návrh na váš zápis do Registra partnerov verejného sektora.

Čo teda treba urobiť, ak máte povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora?

Ak sa musíte povinne zapísať do Registra partnerov verejného sektora, nájdite si oprávnenú osobu. Môžete si vybrať aj našu spoločnosť. Sme daňový poradca a oprávnená osoba v zmysle predmetného zákona. Ak ste si vybrali nás, napíšte nám vaše kontaktné údaje (meno a priezvisko, názov spoločnosti, e-mail a telefón) na e-mail: info@atsolutions.skMy vás budeme následne kontaktovať. Podpíšeme spolu zmluvu o výkone činnosti oprávnenej osoby. Táto zmluva je povinná a musíme ju predložiť aj súdu pri vašej registrácii. Následne začneme s vašou verifikáciou. Požiadame vás o predloženie rôznych dokladov. Po verifikácii podáme návrh na váš zápis do Registra partnerov verejného sektora a zašleme vám faktúru za naše služby. Následne si budeme už iba v pravideľných intervaloch overovať, či u vás prišlo k zmenám a či náhodou netreba zmeniť registračný zápis.


Potrebujete sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora? Naša spoločnosť je oprávnená osoba a s nami svoje povinnosti ľahko splníte. Navyše sme daňový poradca so špecializáciou na zdravotníctvo. S nami budete v dobrých rukách. Kontaktujte nás ešte dnes!

Ing. Marcela Bošková, daňový poradca a oprávnená osoba 18.4.2017

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.