A&T solutions s.r.o. - Profesionálne daňové poradenstvo. Kvalitné účtovné a mzdové služby. Zápis do Registra partnerov verejného sektora. 

Kontaktujte nás:  Koceľova 6, 949 01 Nitra, +421 948 198 560, info@atsolutions.sk

Lekárne, hrozia vám vysoké sankcie. Pozor na register partnerov verejného sektora.

Prijatím protischránkového zákona vznikla lekárňam nová registračná povinnosť. Za jej nesplnenie hrozia prísne finančné sankcie nielen samotnej lekárni, ale aj jej predstaviteľom. Tento článok vám vysvetlí o akú registračnú povinnosť ide a poradí, ako sa sankciám vyhnúť.

Register partnerov verejného sektora

Takto sa volá nový register, kde sa musí zaregistrovať väčšina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teda aj lekárne a to už do 31. júla 2017. Ide o verejne dostupný register, ktorý je vedený na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Cieľom tohto registra je sprístupniť verejnosti informáciu o tom, kto je skutočným vlastníkom spoločnosti, ktorá obchoduje so štátom, či so zdravotnou poisťovňou.

Povinnosť registrácie

Do Registra partnerov verejného sektora sa musia lekárne registrovať vtedy, ak súčasne spĺňajú nasledujúce dve podmienky:

  1. Majú uzatvorenú zmluvu s aspoň jednou zdravotnou poisťovňou,
  2. Ich fakturácia do aspoň jednej zdravotnej poisťovne za kalendárny rok prekračuje 250 tisíc eur.

Limit 250 tisíc eur je ročný a posudzuje sa za každú zdravotnú poisťovňu samostatne. Stačí, ak je prekročený pre jednu z nich. Dôležité je však spomenúť, že 250 tisíc eur je suma vrátane DPH.

Registrácia iba cez oprávnenú osobu

Protischránkový zákon bol prijatý s cieľom, aby štát poznal skutočných majiteľov firiem a aby odhalil, či skutočnými vlastníkmi nie sú politicky činné osoby. Nakoľko existovala obava, že by firmy o sebe nepovedali o pravdu, štát určil, že do nového registra sa firmy zapíšu iba prostredníctvom oprávnenej osoby. Oprávnená osoba je nezávislý subjekt a môže ňou byť iba  advokát, notár, daňový poradca, audítor či banka. Oprávnená osoba ručí štátu za to, že firma o svojich majiteľoch prizná pravdu.

Lekáreň si teda musí nájsť a zazmluvniť oprávnenú osobu. Následne musí oprávnenej osobe predložiť viaceré dokumenty o svojich skutočných majiteľoch a o ich angažovaní sa v politike. Až potom vypracuje oprávnená osoba registračné dokumenty, ktoré zašle na súd. Súd formálne preskúma podklady vypracované oprávnenou osobou. Ak s nimi bude súhlasiť, registráciu schváli a lekáreň sa následne objaví zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.

Termín registrácie

Lekárne musia mať registráciu vybavenú v termíne do konca júla 2017. Ostáva na ňu teda relatívne málo času. Nakoľko je proces registrácie časovo náročný, neoplatí sa s ňou čakať na poslednú chvíľu.

Prísne sankcie nielen pre lekáreň, ale aj pre jej predstaviteľov

Ak sa lekáreň nezaregistruje do Registra partnerov verejného sektora, alebo ak nezverejní pravdivé údaje o svojich majiteľoch či ich politických funkciách, hrozia jej veľmi prísne sankcie. Tou najzávažnejšou je až ukončenie zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, čo by vlastne pre lekáreň mohlo znamenať koniec jej existencie.

Ukončenie zmluvy so zdravotnou poisťovňou je však extrémna sankcia, ktorej predchádza finančný postih vo výške zisku lekárne. Ak by nebolo možné zisk určiť, pokuta pre lekáreň je v rozmedzí 10 tisíc až 100 tisíc eur.

Zároveň s pokutovaním lekárne sa vyrubujú pokuty aj jej štatutárom. Finančná pokuta je v rozmedzí 10 tisíc až 100 tisíc eur pre každého z nich. Zároveň sú predstavitelia lekárne postihnutí tým, že nesmú byť štatutárom ani v inej spoločnosti na území SR po dobu troch rokov.

Byrokracia, ktorej sa lekáreň nevyhne

Protischránkový zákon prináša lekárňam nové povinnosti. Tieto môžu splniť iba prostredníctvom oprávnenej osoby. Lekárne sa preto novej byrokracii a zvýšeným nákladom určite nepotešia. Avšak za ignorovanie zákona hrozia lekárňam a jej predstaviteľom v určitých prípadoch až likvidačné sankcie. Preto im nezostáva nič iné, iba novú protischránkovú legislatívu akceptovať a svoje zápisy do Registra partnerov verejného sektora neodkladať a vybaviť ich čo najskôr.

 

 

Tento článok bol napísaný pre lekárnický časopis Medium.

Ing. Marcela Bošková, oprávnená osoba pre Register partnerov verejného sektora 5.5.2017

Disclaimer

Informácie v tomto článku odrážajú naše vedomosti a názory v dobe spracovania. Skôr, ako sa rozhodnete pre uskutočnenie svojich zámerov, vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

Máte otázky

Ak by ste mali otázky týkajúce sa tejto problematiky, alebo by vás zaujímali ďalšie informácie neváhajte sa na nás obrátiť

Kontaktujte nás

Newsletter

Páčia sa vám naše odborné články? Prihláste sa na ich odber.